กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)

เราคือองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร

เป้าหมาย

สนับสนุนให้รัฐบาลปฏิบัติตามหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน 3 ประการ

  • Respect เคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชน
  • Protect ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
  • Fulfill ส่งเสริมเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมและบริการหลักของเรา

  • ให้ข้อมูล/ให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมาย
  • ผลักดันนโยบาย กฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  • สื่อสารสาธารณะ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
  • พัฒนาศักยภาพกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติให้มีความสามารถจัดการปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มของตนเอง

สำนักงานกรุงเทพ

เลขที133/235 หมู่บ้านรื่นฤดี 3 ถนนหทัยราษฎร์ แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 02-171-5135 มือถือ 097-219-4393 หรือโทรสาร 02-1715124

อีเมล์ : foundationforaidsrights@gmail.com

สำนักงานระยอง

เลขที5/79 หมู่บ้านเติมทรัพย์ไพรเวทโฮม ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 21000

โทรศัพท์ 038-993-242