สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

กระทรวงแรงงาน เจรจาเมียนมา เร่งพิสูจน์สัญชาติต่างด้าวแก้ค้ามนุษย์

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 12-Jan-2016

ชื่นชอบ 0 ครั้ง     นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวในการแถลงข่าวว่า จากการไปร่วมประชุม
ระดับวิชาการ เมียนมา - ไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา มีผลการเจรจาที่สำคัญเกี่ยวกับการ
ตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา โดยเมียนมาเห็นชอบจะออกเอกสาร C.I. (Certificate of
Identity-หนังสือสำคัญประจำตัว) เป็นเอกสารชั่วคราวมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร เพื่อรับรอง
แรงงานเมียนมาในประเทศไทยที่มีบัตรสีชมพูแล้วทุกคน ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการพิสูจน์ชาติเร็วขึ้น
 ที่ผ่านมามีแรงงานเมียนมาขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 6 แสนคน และได้ยื่นเรื่องเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติ
แล้ว ประมาณ 2 แสนกว่าคน แต่เนื่องจากกระบวนการมีหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน ทั้งนี้ทางการ
เมียนมาจะเรียกค่าธรรมเนียมเอกสาร C.I.ในอัตราฉบับละ 400 บาท โดยมีความเห็นตามที่ฝ่ายไทย
เสนอให้จ่ายค่าธรรมเนียมผ่าน Non Bank/Counter Service หรือธนาคาร ซึ่งจะทำให้สามารถ
ป้องกันการเรียกผลประโยชน์ หรือค่าหัวคิวได้ และทางเมียนมาได้ขอให้ไทยผ่อนผันการดำเนินการ
กับแรงงานเมียนมาในขณะนี้
        
        ด้านการดูแลแรงงานในกิจการประมงทะเล จะได้มีความร่วมมือและประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิค รวมถึงการได้มีการทบทวนแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทย
 กลุ่มมีหนังสือเดินทางชั่วคราว ครบอายุ 6 ปี และกลุ่มที่ทำงานครบ 4 ปี ซึ่งหากครบกำหนดเวลา
และเอกสารหมดอายุแล้ว ซึ่งทางเมียนมาทำหนังสือแจ้งความประสงค์มาให้พิจารณา ซึ่งน่าจะได้จัด
ระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบเดียวกัน โดยใช้แนวทางเดียวกับการใช้เอกสาร C.I. สำหรับการ
สนับสนุนการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้บันทึกความเข้าใจ จะดำเนินการแบบ
รัฐต่อรัฐ (G to G) ให้มากขึ้น เพื่อเป็นขจัดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยจะนำร่องใช้ระบบ
อิเลคทรอนิค และจัดตั้งคณะทำงานมาจัดสร้างโปรแกรม/เว็บ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อ
ป้องกันปัญหาแรงงานถูกหักหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมาทำงานในประเทศไทยจากค่าจ้างของ
ตัวแรงงาน ซึ่งผลการเจรจาดังกล่าวข้างต้น จะได้นำเสนอทางคณะอนุกรรมการประสานงานการจัด
การปัญหาแรงงานต่างด้าว (อ.กนร.) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป
---------------------------------------
กัณติภณ คูสมิทธิ์ - ภาพ/พุทธชาติ อินทร์สวา – ข่าว
credite : Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.