สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

นำเสนอผลการทดลองใช้หลักสูตรลดการตีตราภายใน (Self- Stigma Reduction Program)โรงพยาบาลจะนะ

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 19-Sep-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ ผู้พัฒนาหลักสูตร ลงพื้นที่นำเสนอผลการทดลองใช้หลักสูตรลดการตีตราภายใน (Self- Stigma Reduction Program) ต่อคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลจะนะ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา
หลักสูตรการลดการตีตราภายใน เป็นหลักสูตรที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ พัฒนาร่วมกับ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำงานกับความคิดความเชื่อด้านลบที่่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต และวิธีการรับมือกับปัญหาในระดับภายในตัวบุคคล
โรงพยาบาลจะนะ เป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลนำร่อง ที่นำหลักสูตรการลดการตีราภายในไปใช้กับผู้มารับริการ ที่ผ่านมามูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิเอดส์ และผู้พัฒนาหลักสูตรเข้าไปอบรมการใช้หลักสูตร และติดตามการทำงานของบุคคลากรที่ผ่านการอบรม ก่อนจะนำผลการทดลองใช้หลักสูตรมาสรุปและรายงานต่อผู้บริหารโรงพยาบาล ในวันดังกล่าว
หลังจากได้ข้อมูลการทดลองใช้หลักสูตรครบทุกพื้นที่นำร่อง มูลนิธิฯจะมีการสรุปการทดลองใช้งานหลักสูตรในภาพรวมอีกครั้ง ก่อนจะนำไปขยายผลต่อไป

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.