สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ด้านเอดส์ จับมือกับสำนักวัณโรค นักวิชาการและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 26-Sep-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ด้านเอดส์ จับมือกับสำนักวัณโรค นักวิชาการและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินงานด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับ เรื่องการผลิตเครื่องมือที่ใช้ทำงานเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ทั้งในกลุ่มผู้ให้บริการในสถานบริการสุขภาพ และในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมา ในครั้งนี้ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ประสานความร่วมมือกับสำนักวัณโรค รวมถึงเครือข่ายนักวิชาการ และภาคีเครือข่ายคนทำงานภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินงานในประเด็นการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค มีการประชุมหารือ รวมถึงได้ทบทวนถึงสถานการณ์ปัญหา ผลกระที่เกิดขึ้นจากการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคในปัจจุบัน เพื่อค้นหาโจทย์สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้องผู้อำนวยการสำนักวัณโรค สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ สำนักวัณโรค นักวิชาการ และตัวแทนจากภาคีเครือข่ายร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

ในการประชุมครั้งนี้ ได้นำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัณโรค และการดำเนินการเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคที่ผ่านมาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาทบทวน เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุและที่มาของตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค
จากการศึกษาเอกสาร ทบทวนข้อมูลการวิจัย และการดำเนินงานเรื่องการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค โดย รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย พบว่า

สาเหตุสำคัญของการตีตราและเลือกปฎิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค มีดังนี้
การรับรู้ว่าวัณโรค เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ทำให้เกิดการกลัวติดเชื้อ
การขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค เช่น ลักษณะการดำเนินโรค ระยะแพร่เชื้อ
การผูกโยงวัณโรคกับชนชั้น มองว่าวัณโรคเป็นโรคของคนยากจน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทำให้เกิดความรังเกียจ
ความเชื่อมโยงระหว่าง วัณโรคกับเชื้อเอชไอวี
ความเชื่อมโยงของลักษณะการตีตราและเลือกปฏิบัติระหว่างเอชไอวี และวัณโรค
เกิดการเหมารวมว่า ผู้ที่ป่วยวัณโรคจะต้องเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ป่วยวัณโรค ที่มีเชื้อเอชไอวี จะถูกตีตราซ้ำซ้อน เมื่อรักษาวัณโรคจนหาย การตีตราและเลือกปฏิบัติจะลดระดับลง แต่การตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มเอชไอวี จะคงอยู่ตลอด
การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคมีความยากกว่าเอชไอวีคือ รูปแบบการติดต่อวัณโรค เป็นการติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจ มีหลักฐานทางวิชาการ และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า การปฏิบัติแบบใดคือการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะประเด็นมาตรฐานการบริการของสถานบริการสุขภาพ
จากการศึกษาเอกสาร การตีตราและเลือกฎิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคมีความแตกต่างกันไปและระดับสังคมและสถานที่ที่เกิด
การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของในระดับบุคคล จากสาเหตุข้างต้น ผู้ป่วย เกิดความคิดแง่ลบต่อตนเองมองว่าตนน่ารังเกียจ อีกทั้งยังถูกตีตราจากมุมมองของสังคมรวมถึงครอบครัว ส่งผลต่อพฤติกรรม ทำให้ผู้ป่วยปิดบัง ไม่ยอมเข้าไปรับการรักษา ส่งผลให้อาการเข้าสู่ระยะวัณโรคดื้อยา และเสียชีวิตในที่สุด
ในระดับชุมชน พบว่า ความกังวลว่าจะติดเชื้อทำให้กลุ่มเสี่ยงไม่กล้าเข้ารับการคัดกรองวัณโรค หากพบว่าติดเชื้อแล้ว โอกาสในการทำงาน และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับชุมชนจะลดลง จึงนำมาสู่การปิดบังว่าตนป่วยเป็นวัณโรค และปกปิดเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตจากวัณโรค ในบางรายรู้สึกอับอาย แยกตัวออกจากสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค ส่งผลต่อการเข้ารีบการตรวจวินิจฉัยวัณโรค
การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคในสถานบริการสุขภาพ
จากการสำรวจเจ้าหน้าที่ในโครงการ KPLHS พบว่า เจ้าหน้าที่มีความกังวลว่าจะติดเชื้อวัณโรคมากกว่า ติดเชื้อเอชไอวี
ประเด็นที่ทำให้การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น คือ มาตรฐานการควบคุมวัณโรคในสถานบริการสุขภาพที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อวัณโรค แต่ก็อาจถูกมองว่าเป็นการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้

การเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุมวัณโรคในสถานบริการสุขภาพช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อวันโรค แต่อาจทำให้ปัญหาการตีตราเกี่ยวกับวัณโรคเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน การลดความเข้มข้นของมาตรการควบคุมวัณโรคในสถานบริการสุขภาพ จะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายวันโรค แต่จะลดปัญหาการตีตราเกี่ยวกับวัณโรคในสถานบริการสุขภาพลง

ความท้าทาย คือ จะทำอย่างไรที่จะดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นมีประสิทธิภาพ บุคลากรและผู้รับบริการไม่ติดเชื้อวัณโรค
ขณะเดียวกันการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคก็ลดลงหรือหมดไป และคุณภาพการให้บริการดีขึ้น
จากการทบทวนเนื้อหา แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่อมาจากวัณโรค เพื่อหาสาเหตุปัจจัยแล้ว ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการทำงาน โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.การดำเนินงานกลุ่มบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ

2.การดำเนินงานกับชุมชน โดยเน้นไปที่ สถานประกอบการ

และ 3.การดำเนินงานในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค

หลังจากนี้จะมีการเลือกนำเครื่องมือที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยมาหารืออีกครั้ง เพื่อปรับใช้ในการทำงานเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคในบริบทของประเทศไทย ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 62


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.