สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ประชุมหารือการจัดทำเครื่องมือเพื่อสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 26-Sep-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

ต่อเนื่องจากการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค กับกองวัณโรค และนักวิชาการและภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 62 ณ กองวัณโรค ในการประชุมครั้งดังกล่าวมีข้อสรุปว่า จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และจัดทำเครื่องมือที่มือที่ใช้สำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 62 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จัดประชุมหารือการจัดทำเครื่องมือเพื่อสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค ณ ห้องประชุม999 โรงแรมฮิพ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ในครั้งนี้ได้นำเครื่องมือที่จัดทำขึ้นใหม่ โดยมีตัวแทนจากกองควบคุมวัณโรค กองควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายผู้ติดเชื้อแห่งประเทศไทย และเครือข่ายนักวิชาการ มาร่วมพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงเครื่องมือ ก่อนนำมาใช้ทดสอบในพื้นที่
จากการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเครื่องมือที่จัดทำขึ้นมา มีข้อคำถามที่ซ้ำซ้อน ยังขาดความครอบคุม อยู่หลายประเด็น เช่น ความสอดคล้องกลุ่มประชากรเป้าหมาย (กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ) และบริบทพื้นที่ที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล (สถานประกอบการ สถานพยาบาล โรงเรียน ชุมชน)และเครื่องมือที่มีอยู่ในตอนนี้ เน้นวัดเรื่องทัศนคติเพียงอย่างเดียว ไม่มีการวัดเรื่องความรู้ความเข้าใจ หรือเรื่องทักษะการปฏิบัติ
นอกจากนี้ เรื่องที่ประชุมมีความกังวลเกี่ยวกับเครื่องมือ คือ จำนวนและภาษาที่ใช้คำถามอาจเป็นข้อจำกัดในการนำไปใช้
จากการหารือเพื่อปรับแก้ เครื่องมือ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า จะต้องนำเครื่องมือไปปรับปรุง โดยจะนำข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินงานมาใช้ประกอบ ก่อนจะนำมาทดสอบกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง
สำหรับการวัดการตีตราและเลือกปฏิบัติในบริบทสถานประกอบการ ทางกองควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เสนอให้ทำร่วมกับเรื่องการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี อาจจะมีการหารือร่วมกันในโอกาสถัดไป
ส่วนการแผนการดำเนินงานพัฒนาเครื่องมือในขั้นถัดไป หลังจากที่ปรับปรุงเครื่องมือแล้ว จะมีการทดสอบใช้เครื่องมือวัดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคในโรงพยาบาล 1-2แห่ง ก่อนจะนำเครื่องมือมาหารืออีกครั้ง หลังจากนั้นจะนำเครื่องมือไปใช้เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนำร่อง โดยนำข้อมูลส่วนนี้ไปเสนอเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาวัณโรคในระดับประเทศ และนำเข้าไปรวมอยู่กับการสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Prevalence survey) ที่มีการเก็บข้อมูลทุก 5 ปีของกระทรวงสาธารสุข
การทำงานเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค อาจถือได้ว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในการทำงานเรื่องการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ การหารือในครั้งนี้พึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร แอดจะนำมาบอกเล่ากันเป็นระยะๆนะจ๊ะ
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.