สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฎิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) ยื่นริเริ่มแล้ว!

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 12-Nov-2019

ชื่นชอบ 0 ครั้ง


ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฎิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) ยื่นริเริ่มแล้ว!
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายประชากรกลุ่มเปราะบาง 9 เครือข่าย เข้าพบ นายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา เพื่อยื่นริเริ่มเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน) ณ รัฐสภาใหม่ เกียกกาย
โดยมี คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ คุณสมชาย หอมละออ ตัวแทนทีมร่าง พ.ร.บ. และ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นตัวแทนอภิปราย เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
" กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เป็นกฎหมายที่จะทำให้คนมีความเสมอภาค และเป็นตามหลักการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในกลุ่มของผู้พิการ หรือสตรี มีกฎหมายย่อยๆคุ้มครองอยู่บ้าง แต่ในวันนี้เรากำลังผลักดันเพื่อให้มีกฎหมายเพื่อคนทุกคน ให้เป็นกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติที่มีพลัง สังคมไทยยังคงเป็นระบบอุปถัมภ์ เมื่อเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนใหญ่ ความเสมอภาคเท่าเทียมจึงมีความทำคัญ ซึ่งกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติฯจะเข้ามามีบทบาทที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง" ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
"หลักการ สำคัญขสิ่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน คือหลักของความเท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยได้ยอมรับหลักการนี้มาใช้มายาวนาน แต่ในทางปฏิบัติจริง แม้แต่ในหน่วยงานรัฐก็ยังพบว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ทั้งในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้พิการ ในประเด็นการรับเข้าทำงาน ทั้งที่ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการมีเชื้อเอชไอวีไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เชื่อว่า หากหลักการสำคัญตามร่าง พ.ร.บ.นี้ผ่านออกมา จะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย และลดการเลือกปฏิบัติ รวมถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย" คุณสมชาย หอมละออ
การยื่นริเริ่มในครั้งนี้ี มีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานการเมืองของประธานสภา เป็นผู้รับมอบแทน
นับเป็นหมุดหมายสำคัญของการขจัดการเลือกปฏิบัติในสังคมไทย โดยหลังจากวันยื่นริเริ่ม เรามีเวลาอีก 90 วันในการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุน
มาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังกับเรา ด้วยการลงชื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฎิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน)

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.