สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง บัญชี-การเงิน 1 ตำแหน่ง

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 09-Jan-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้งมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง บัญชี-การเงิน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
2. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทหน้าที่

1. กำกับ ดูแล จัดเก็บเอกสารหนังสือเข้า – ออก การลาของเจ้าหน้าที่
2. บันทึกบัญชีประจำวันโปรแกรมออนไลท์ และโปรแกรมบัญชี จัดทำรายงานการเงินส่งแหล่งทุน
3. กำกับ ดูแล การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม และภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภงด 1,3,53, ภงด 1ก, ภงด 55
5. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร ในการเบิก-จ่าย เงิน
6. จัดทำแผนงบประมาณรายเดือน เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารและเหรัญญิกมูลนิธิ
7. กำกับ ดูแล บัญชีทรัพย์สิน สำรวจทรัพย์สินทุก ๖ เดือน และจำหน่าย โอน ย้าย ทรัพย์สิน
8. ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อดำเนินการรับรองงบการเงินขององค์กรและโครงการ
9. ติดต่อ ประสานงาน กับแหล่งทุน ในประเด็นเรื่องของการเงิน การบัญชี
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม/ค่าเล่าเรียนบุตรหรือค่าดูแลบิดามารดา/ประกันชีวิตหมู่/วันหยุดพิเศษประจำปี

เอกสารประกอบการสมัครงาน
- วุฒิการศึกษา - สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
- หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) - อื่นๆ

สนใจสมัครส่งใบสมัครมาที่

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
เลขที่ 133/235 ถนนหทัยราษฎร์ แขวง/เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510 โทร.02-1715135 แฟกซ์ 02-1715124 หรือ 097-219-4393
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.
หรือที่อีเมล์ supatranacapew@gmail.com, ssutida9@gmail.com
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.