สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เดินหน้าเต็มกำลัง! ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน)

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 16-Jan-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

เดินหน้าเต็มกำลัง! ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ภาคประชาชน)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม 411 รัฐสภาใหม่เกียกกาย
คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพประกรกลุ่มเปราะบางและพัฒนากฎหมายห้ามเลือกปฎิบัติ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ นำโดย คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาร่างกฎหมาย นำโดยคุณสมชาย หอมละออ และตัวแทนเครือข่ายกลุ่มประชากรเปราะบาง ได้แก่ อ.มณเทียร บุญตัน และคุณสุนทร สุขชา เครือข่ายคนพิการ คุณเกรียงไกร ชีช่วง เครือข่ายชาติพันธุ์ คุณกิตตินันท์ ธรมทัศ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง เครือข่ายผู้หญิง เข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ...(ภาคประชาชน) ต่อคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
จากการเข้าชี้แจงในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ เห็นด้วยกับหลักการโดยรวมของ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เนื่องจากเป็นหลัดการที่สอดรับกับรัฐธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชน

แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมธิการยังมีข้อคำถามในรายละเอียดเนื้อหา โดยประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามได้แก่ ความซ้ำซ้อนกับกฎหมาย และกลไกที่มีอยู่เดิม หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาแล้ว กฎหมายอื่นที่เคยออกเพื่อคุ้มครองก่อนหน้านี้จะต้องมีการปรับหรือยกเลิกอย่างไร
หลังจาการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรแล้ว เราจะเดินหน้าผลักดันกันต่อ โดยการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมาธิการอีกหลายชุด
เราจะเดินทางไปไหนกันต่อ ไว้แอดจะเอามาฝากกันอีกนะจ๊ะ
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.