สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

พบกันอีกครั้ง!เวทีสรุปบทเรียนในการดำเนินงานโครงการลดการตีตราและเลือกปฎิบัติในสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางและพัฒนากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 30-Jan-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

โครงการลดการตีตราและเลือกปฎิบัติในสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางและพัฒนากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายกลุ่มประชากรเปราะบาง พบกันอีกครั้งในเวทีสรุปบทเรียนในการดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ วิภาวดี กรุงเทพฯ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติ และขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลฯ ในจังหวะต่อไป ในเวทีนี้ได้ให้ตัวแทนกลุ่มเปราะบางต่างๆ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และปัญหาอุปสรรคที่พบจากการทำงานผ่านร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดทิศทางในการทำงาน
ในเวทีเดียวกันนี้ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข กรมกิจการสตรีและครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สำนักงานกองสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะผู้สนับสนุน พูดคุยถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ รวมถึงความเชื่อมโยง ระหว่าง ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลฯ กับการกฎหมายอื่นๆที่หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน
จากการสรุปบทเรียนการดำเนินงานเครือข่ายสะท้อนว่า ในนการทำง่านร่วมกันที่ผ่านมา ได้เรียนรู้เรื่องการตีตราและเลือกปฎิบัติชัดเจนมากขึ้น เข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่พบระหว่างกลุ่มประชากรเปราะบางแต่ละกลุ่ม และที่สำคัญเข้าใจขั้นตอน กระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ที่เป็นไปตามหลักการมากขึ่น แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบคือ ยังขาดเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชากรในพื้นที่ และ ขาดการสื่อสารความคืบหน้าระหว่างโครงการ และเครือข่าย จึงเสนอให้ในการทำงานในระยะถัดไปมีการพัฒนาการทำงานสื่อสารให้มากขึ้น
หลังจากเวทีสรุปบทเรียนการดำเดินงานโครงการครั้งนี้ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ยังคงทำงานขับเคลื่อนการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ และ ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลฯต่อไป ส่วนจะเป็นในรูปแบบใด ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ ไม่เอาการเลือกปฏิบัติ และ แฟนเพจมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.