สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เวทีสรุปผลการดำเนินงานการใช้โปรแกรมลดการตีตราภายใน (Self-stigma Reduction Program)

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 27-Feb-2020

ชื่นชอบ 0 ครั้งเวทีสรุปผลการดำเนินงานการใช้โปรแกรมลดการตีตราภายใน (Self-stigma Reduction Program) 

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ วิภาวดี 

หลังจากที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ได้นำโปรแกรมลดการตีตราภายใน ไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลนำร่อง 3 จังหวัดและลงติดตามความเปลี่ยนแปลง จากการนำโปรแกรมไปใช้กับผู้รับบริการในโรงพยาบาล 

จากเวที 2 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลผู้ให้บริการ และตัวแทนผู้รับบริการ จากทั้ง 3 พื้นที่ มาพบกัน พร้อมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องในนโยบายสุขภาพ และองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานกับกลุ่มประชากรเปราะบาง เพื่อนำเสนอการดำเนินการใช้โปรแกรมลดการตีตราภายในในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนแนวทางการนำโปรแกรมฯไปใช้ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานการใช้โปรแกรมลดการตีตราภายในในภาพรวมจาก ผศ.ดร.สุนิศา สุขตระกูล (อ.อุ๋ย) ที่ปรึกษาหลักสูตร ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโปแกรม 

เมื่อนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานแล้ว ในเวที่นี้ได้ให้ตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 3 พื้นที่ ระดมความคิดวางแผน เพื่อนำโปรแกรมลดการตีตราภายใช้ในพื้นที่ของตนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงนำไปขยายผลต่อในระยะถัดไป 

ในนามตัวแทนของมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ขอบผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันการใช้โปรแกรมลดการตีตราภายใน ให้เข้าไปสู่ระบบการให้บริการ เรายินดีที่ช่วยหนุนเสริม หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการใช้โปรแกรมฯ

หวังว่าเราจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับงานของท่านในการยุติปัญหาเอดส์ไปด้วยกัน

ติดตามความคืบหน้าโครงการ สาระความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และ วัณโรค ได้ที่ แฟนเพจ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.