สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

เเหกตาดูโลกยาเสพติด มุมมองต้องเปลี่ยน

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 01-Jul-2016

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

กิจกรรม ดูหนังฟังเสวนา แหกตาดูโลกยาเสพติด มุมมองต้องเปลี่ยน ภายในงาน
ได้รับเกียรติจาก ผู้ที่สนใจหลากหลายท่าน หลากหลายอาชีพ ในวันอาทิตย์ที่
26 มิถุนายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์ เซ็นทรัลเวิร์ล
     
   
กิจกรรมเริ่มจากการชมภาพยนตร์ เรื่อง Where to Invade Next ด้วยความคิดที่ว่า
ในการประชุมสมัยพิเศษ ของสมัชชาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด ปี 2016
( United Nations General Assembly Special Session on Drugs , 2016 )
ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเมื่อ 19-21 เมษายนที่ผ่านมา ผลลัพธ์การประชุมครั้งนี้
ได้คำนึงถึงโลกแห่งความจริงตลอดจนพลวัตของยาเสพติดโลกโดยไม่ปรากฏคำว่า
“โลกที่ปราศจากยาเสพติด (Drug Free world)” อีกต่อไป แต่ปรากฏคำใหม่ว่า
 “สังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด (A society free of drug abuse)
แทน พร้อมกับมีหลากหลายมาตรการเพื่อสนับสนุนพันธสัญญาร่วมดังกล่าว อาทิ
ในประเด็นยาเสพติดและสุขภาพ (Drugs and health) ได้แก่ การป้องกันบำบัดรักษา
และการดูแลรักษาเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส์ เชื้อไวรัสตับอักเสบ และโรคที่ติดต่อ
โดยเลือด ในประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างยาเสพติดและสิทธิมนุษยชน
       
   
มาตรการต่างๆ นั้น มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดเพื่อหาทางออกให้กับ
สังคมโลก โดยตั้งอยู่บนฐานของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Evidence-based Experts)แทนอุดมคติเดิมในเรื่องสังคมที่ปราศจากยาเสพติด
โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความกลัว อันปรากฎแล้วว่าไม่ได้ผล
         
         
หลังการชมภาพยนตร์ จัดให้มีการเสวนา โดยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และเครือข่ายคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้
สารเสพติด (12D) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนา ได้เเก่
       
- วุฒิพงษ์ พาณิชย์สวย นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ส.
- พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย
- นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์
- ปิยะบุตร นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิโอโซน
- อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5
นี่เป็นเพียงหนึ่งในภาพบรรยากาศ ใครเป็นใคร ไปดูกัน
ขอได้รับความขอบคุณจากทุกท่าน


เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.