สมัครสมาชิกใหม่

กล่องฝากข้อความ
ข้อจำกัด

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Foundation For AIDS Rights (FAR)
Choose your language :

ยืนปลัดสธ.พิจารณาทบทวนการปรับเลี่ยนสิทธิประโชยน์ใหม่ในเเรงงานข้ามชาติ

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เมื่อ : 10-Oct-2016

ชื่นชอบ 0 ครั้ง

10 ต.ค. 59 - มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับ ภาคเครือข่ายเเรงงานข้ามชาติ ฯ
 เข้ายื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ขอให้ยกเลิกการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์
ของบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
          
                                        
เนื่องจากมข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)หลายแห่ง ที่ออกประกาศแจ้ง ปรับเปลี่ยน
สิทธิประโยชน์ ของบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ใหม่โดยมีข้อเท็จจริงว่า
                               
1.)สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุมถึงการตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การคลอด
    ตลอดจนการให้บริการดูแลหลังการคลอด
2.)การบริการทันตกรรมทั่วไป คุ้มครองไม่เกิน 500 บาท ตลอดระยะเวลาการคุ้มครอง
                      
                                             
ซึ่งหากมีการปฏิบัติดังกล่าวจริงจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมป้องกันโรคในภาพรวม และส่งผลต่อ
สุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งประเทศไทยเพิ่งจะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศ
ที่สองของโลกที่สามารถยุติปัญหาเอดส์จากการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเป็นผลสำร็จ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ไปรับใบประกาศรับรองก็ได้ระบุว่าการที่ประเทศไทยประสบ
ความสำเร็จเรื่องนี้ เพราะมีการให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ ให้
บริการทั้งคนไทยและไม่ใช่คนไทยเสมอภาคกัน
                             
ด้วยเหตุและผลดังกล่าวจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ 
ดังกล่าว และขอให้ใช้สิทธิประโยชน์เป็นมาตรฐานเดียวกับบัตรทอง เหมือนเช่นที่ผ่านมา

เข้าสู่ระบบก่อน พิมพ์หน้านี้
สายด่วนเรื่องสิทธิและกฎหมาย

02-1715135-6 - กรุงเทพฯ

038-993-242 - ระยอง

ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.