สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2566

เมื่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิสวนทางกับนโยบายรัฐ !!

กรณีร้องเรียนมากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 คือกรณี ถูกบังคับให้ตรวจหาเชื้อ HIV ก่อนเข้าทํางาน และการถูกเปิดเผยสถานะผลเลือดในใบรับรองแพทย์ จนทําให้ถูกปฏิเสธรับเข้าทำงาน รวมทั้งอุปสรรคในการรับยาเพื่อป้องกันยังคงปรากฎให้เห็นหลากหลายกรณี โดยสรุปเรื่องร้องเรียน และการให้ความช่วยเหลือประจำเดือนมีนาคมที่ร้อนสุดทนนี้ มีทั้งสิ้น 18 ราย แบ่งเป็น

  • สิทธิด้านเอดส์  7 ราย
  • สิทธิผู้ใช้ยาเสพติด  3 ราย
  • สิทธิแรงงาน และที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม 4 ราย
  • สิทธิด้านอื่น ๆ (การศึกษา)  4 ราย

.

.

“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”

หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ

โทร.083 543 3608

สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601

สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211