รายงานสถานการณ์การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยฯ

ชวนอ่าน :รายงานสถานการณ์การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยฯ

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, ผศ.กิติวรญา รัตนมณี และนักวิชาการอิสระ พร้อมด้วยอดีตช่างภาพจาก The Sydney Morning Herald ได้ร่วมกันจัดทำ รายงานผลการศึกษา สถานการณ์การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและข้อเสนอแนะโดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย

  • นิยาม ความหมาย ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
  • สถานการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยที่เป็นมา และเป็นอยู่
  • ข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย จากการร่วมประชุมกลุ่มย่อย ทั้งในมุมผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

พร้อมด้วยข้อเสนอ และข้อถกเถียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ... สามารถอ่านได้แล้ววันนี้ทั้งในรูปแบบ Digital Magazine ที่ https://online.anyflip.com/ixiiu/xsyq

หรือดาวน์โหลดไฟล์ตระกูล PDF (คลิก) 

* รายงานฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR (Stop TB and AIDS through RTTR: STAR) ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนโลก (Global Fund)