สรุปเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือ เดือนตุลาคม 66

การละเมิดสิทธิเสรีภาพ บางครั้งเกิดจากวามไม่รู้ ความคึกคะนอง ตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน 2 กรณีสำคัญ คือ การเปิดเผยสถานะ การติดเชื้อเอชไอวีของบุคคล ทั้งทำไปเพื่อการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (เดือนละ 500 บาท) และทำไปเพื่อให้บุคคลเสื่อมเสียชื่อเสียง

แต่ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้ยังมีอยู่ในสังคมไทย และนี่คือสรุปข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนที่และขอคำปรึกษา กรณีถูกละเมิดสิทธิในเดือนตุลาคม 2566 โดยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ รวมทั้งสิ้น 8 สำนวน มีผู้เสียหาย 96 109 ราย แบ่งเป็น

- สิทธิด้านเอดส์ 2 คน
- สิทธิแรงงาน 92 คน
- สิทธิประกันสังคม และอื่น ๆ 2 คน

นั่นเท่ากับว่ากว่าสิบเดือนที่ผ่านมาไม่มีเดือนไหนเลยที่ไม่มี่คนถูกละเมิดสิทธิ... ถึงเวลาหรือยังที่เราจำเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้ใครได้รับผลประทบจากการถูกกีดกัน ละเมิดสิทธิอีก ?


“เพราะสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน”
หากพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ โทร. 083 543 3608
สายด่วน กัมพูชา โทร. 064 649 3601
สายด่วน เมียนมาร์ โทร. 083 597 2211